O projekcie

Komisja Europejska określiła aktywne i zdrowe starzenie się jako główne wyzwanie społeczne wspólne dla wszystkich krajów europejskich oraz obszar, który ma znaczny potencjał dla Europy, aby przewodzić światu, dostarczając innowacyjne odpowiedzi na to wyzwanie. Udział starszych mężczyzn w uczeniu się i działaniach społecznych w społecznościach jest niski, co wpływa na ich samopoczucie i zdrowie. Badania przeprowadzone w różnych krajach (Kump i Jelenc Krašovec, 2007; Fragoso, Marques i Lança, 2014 itd.) Wykazały, że udział osób starszych uczestniczących w zorganizowanej edukacji jest raczej ograniczony. Chęć osób starszych do uczestnictwa w zorganizowanej edukacji jest powiązana z ich poziomem wykształcenia, poprzednim zawodem, płcią i dobrobytem.

Badania w Australii (Golding, 2011; itp.) I niektórych krajach europejskich (Withnall, 2010; Golding, Mark i Foley, 2014) wykazały, że starsi mężczyźni często potrzebują i chcą różnych opcji aktywnej integracji społecznej w swoich społecznościach. Należy również wspomnieć, że dobrowolne stowarzyszenia nie postrzegają swojej roli jako ważnych podmiotów w procesie uczenia się w społeczności różnych grup wiekowych i płci; perspektywę tę należy wzmocnić, rozwinąć i wdrożyć zgodnie z teorią i praktyką andragogiczną oraz rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność (zob. wspólne ramy strategiczne UE, art. 28). W oparciu o powyższe zasadnicze znaczenie ma dalsze badanie potrzeb edukacyjnych i zapotrzebowania starszego mężczyzny, wzmocnienie (słabej) roli społeczności w uczeniu się i ułatwienie procesu tworzenia (lokalnych) płciowych polityk uczenia się przez całe życie, wrażliwych na świat społeczny starszych mężczyzn.

  • Erasmus+ Programme of the European Union.
Do góry